Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het belang van waterveiligheid in Nederland is groot. Een aanzienlijk deel van Nederland kan als gevolg van een dijkdoorbraak onder water komen te staan. In deze gebieden wonen miljoenen mensen en het grootste deel van ons Bruto Binnenlands Product wordt hier verdiend. Dit heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot een uitgebreid systeem van waterkeringen (dijken, dammen, sluizen etc), dat mondiaal gezien een grote veiligheid biedt. Toch blijft het systeem ook kwetsbaar, door invloeden van klimaat, ruimtelijke ordening en ontwikkelingen op het gebied van economie en demografie.

Ons land wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeerd door de zogenaamde primaire waterkeringen. Elke 6 jaar (in de toekomst 12 jaar) vindt een wettelijke toetsing plaats van deze waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of ze aan de wettelijke normen voldoen. De rapportage van de meest recente (derde) toetsing is in 2011 opgesteld.

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) vloeit voort uit de zgn. tweede toetsronde (2001-2006) terwijl het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma zich richt op de waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. De beide programma’s hebben grote overeenkomsten qua doelstelling, maar verschillen in interne organisatie en wijze van financiering.

De huidige opgave voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat uit het treffen van maatregelen aan 731 kilometer primaire waterkering (dijken) en 238 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen), van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma. De realisatie van deze opgave zal vanaf 2014 kunnen beginnen met de eerste verkenningen.

In de periode 2014-2019 starten de waterschappen ruim 30 projecten. Daarnaast worden er drie zogenaamde projectoverstijgende verkenningen uitgevoerd: Piping, Waddenzee en Centraal Holland.

Meer informatie over dit programma is te vinden op deze website.