Aandacht voor Iedereen

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer eigen verantwoordelijkheid gekregen met betrekking tot de verlening van zorg. Zo is de extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan naar de Wmo2015. Elke gemeente dient deze transitie naar eigen inzicht in te vullen. Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ (AVI) is in het leven geroepen om Wmo-raden en belangenbehartigers in deze transitie te adviseren en te ondersteunen.

In dit programma zorgen patiënten-, gehandicapten-, ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden dat belangenbehartigers, Wmo-raden en cliëntenraden hun krachten bundelen in het gesprek met de gemeenten. Alleen op deze manier kunnen gemeenten Wmo-beleid vormgeven dat aansluit op de behoeften van alle burgers.


De doelen van dit programma zijn drievoudig:

  • AVI wil de burger informeren en toerusten op de weg naar het uitvoeren van volwaardig burgerschap op het collectieve niveau.
  • AVI wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de transitie en transformatie op lokaal niveau, gericht op begeleiding en beschermd wonen.
  • AVI wil innovatieve praktijken stimuleren, in het bijzonder zorg- en welzijnsinitiatieven en initiatieven rond de participatie in ontwikkeling en implementatie van beleid.

Deze doelen zullen worden gerealiseerd aan de hand van een transformatieagenda die een grote verscheidenheid van onderwerpen bevat. Een greep uit de 12 onderwerpen voor 2015 zijn onder andere cliëntondersteuning, informele zorg, toegang tot de zorg, digitale ondersteuning en zorgkwaliteit. De voortgang op deze verschillende onderwerpen wordt gemeten door middel van de cliëntenmonitor. De AVI-cliëntenmonitor biedt inzicht op de beleving en ervaring van een diverse groep cliënten en mantelzorgers. Deze uitkomsten worden weer gebruikt voor de verdere verbetering van zorg en ondersteuning van cliënten.

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie over het programma is op deze website te vinden.